Autorizarea societăţilor

În cazul în care doriți să înființați o societate de expertiză contabilă sau de contabilitate, primul demers pe care trebuie să îl întreprindeți este să vă prezentați la filiala C.E.C.C.A.R., cu actul constitutiv al societății, ce trebuie să respecte condițiile prevăzute la punctul nr. 1. Dacă, în urma analizei actului constitutiv de către reprezentanții filialei, se constată că societatea îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările C.E.C.C.A.R., se eliberează avizul de principiu necesar înregistrării societății respective la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În vederea înregistrării societăţii de expertiză contabilă/contabilitate la Oficiul Registrului Comerţului sau pentru orice modificare a condiţiilor prevăzute la art. 1 sau art. 2, structura de administrare a societăţii, prin administratorul/acţionarul/asociatul expert contabil pentru societățile de expertiză contabilă sau contabil autorizat pentru societățile de contabilitate, desemnat prin împuternicire semnată de toţi acţionarii/asociaţii ca reprezentant al societății, solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. În acest sens se completează o cerere conform anexei 1.a / 1.b, după caz, care va fi depusă la sediul filialei CECCAR, din județul în care se va constitui societatea. În cazul constituirii unei societăţi, cererea va fi însoțită de Împuternicirea în original pentru reprezentanul societăţii, de originalul Actului constitutiv și o copie a acestuia certificată prin semnătura reprezentantului societății cu mențiunea “conform cu originalul”, pe fiecare pagină. În cazul modificării actului constitutiv al unei societăţi, cererea va fi însoțită de Împuternicirea în original pentru reprezentantul societăţii, de originalul Actului constitutiv iniţial şi a celui modificat și o copie a Actului constitutiv modificat certificată prin semnătura reprezentantului societății cu mențiunea “conform cu originalul”, pe fiecare pagină.

Anexa 1_a CERERE inscriere SC.pdf

Anexa 1_b CERERE modificare SC.pdf

 

1. Condiţii privind avizarea și înscrierea societăţilor de expertiză contabilă:

Pentru avizarea și înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul C.E.C.C.A.R. este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

 • să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil (6920 - “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal”), iar activităţile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - anexă;

 • majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

 • structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;

 • acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

 • modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acţiunilor sau ale părţilor sociale deţinute de acţionari sau asociaţi.

Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul societăţilor de contabilitate, în mod corespunzător calităţii şi activităţii de contabil autorizat.

După înregistrarea societății  la O.N.R.C., dosarul ce trebuie prezentat la filiala C.E.C.C.A.R. pentru a fi supus procedurii privind autorizarea societăților, trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele enumerate la punctul nr. 2.

 2. Conţinutul dosarului de înscriere în vederea autorizării:

Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă trebuie să cuprindă, avizul de principiu eliberat de filială pentru înscrierea societății în cauză la ONRCprecum și următoarele documente:

 • actele societatii în copie xerox conform cu originalul (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/Rezoluţia); 

 • în cazul societăților care se înscriu în cadrul CECCAR la un interval ce depășește 30 de zile de la emiterea certificatului de înregistrare emis de ONRC, se prezintă obligatoriu documentul emis de ONRC: Furnizare de informații extinse, conținând tot istoricul societății (coduri CAEN și asociați/administratori);
 • declarația pe proprie răspundere, cererea de înscriere, declarația privind funcționarea societății de expertiză contabilă/contabilitate și fișa pentru societăți comerciale completate de reprezentantul legal al societatii, membru al CECCAR (formulare standard anexate);

 • actele de identitate ale administratorilor/asociaților societății: copie C.I. în cazul persoanelor fizice / copie certificat de înregistrare și act constitutiv în cazul persoanelor juridice.

   

Dosarul complet cuprinzând documentația mai sus menționată, se prezintă pentru verificare la Serviciul Evidență-Tablou din cadrul Filialei CECCAR Dolj.

3. În baza documentaţiei depuse, după aprobarea înscrierii societății în Tabloul Corpului, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmează a se elibera autorizaţia de funcţionare și avizul anual de exercitare a profesiei.


Serviciile contabile pot fi prestate de societăţile de profil în baza avizului anual de exercitarea a profesiei contabile, aviz care se poate obţine doar după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind acordarea vizei anuale potrivit reglementărilor CECCAR.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009